หมวดหมู่ : การจัดซื้อ จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)
โดย : admin1
เข้าชม : 75
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์  

                                                                                           แบบ บก.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-018
      สายทางหลวงหมายเลข 1 บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 17-ทางหลวงหมายเลข 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,443,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...กว้างเฉลี่ย 4-5 เมตร ยาวรวม 908 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,108
    ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  26  มกราคม  2564 เป็นเงิน 1,497,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
    6.1  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
    6.2  ................................................................................
    6.3 ................................................................................
    6.4 ………………………………………………………………………
    6.5 ………………………………………………………………………
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    7.1 นายวุฒิชัย  ใหม่ต๊ะ     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
    7.2 นายปิยะ  ทองพันธ์     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
    7.3 นายณฐพงศ์  มหาวัน   ตำแหนาง วิศวกรโยธาชำนาญการ