หมวดหมู่ : การจัดซื้อ จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)
โดย : admin1
เข้าชม : 48
จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์  

                                                                                                           แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ ....โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 8 เผา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลบ้านต๋อม…
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... 3,600,000.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  11  มิถุนายน  2563
    เป็นเงิน  3,600,000 บาท
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............450,000............... บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    5.1 ...ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ....
    5.2 ....................................................................................................................
    5.3 ....................................................................................................................
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    6.1 นายถวิล  บัวดี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข     
    6.2 นายธีภพ  สงวนใจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
    6.3 นายณฐพงศ์  มหาวัน      ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ   
    6.4 ...............................................................................
    6.5 ..............................................................................