หมวดหมู่ : การจัดซื้อ จัดจ้าง
เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดย : admin1
เข้าชม : 93
จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์  

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

        เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๓

                                                           บุญทิตย์ เมืองซื่อ

                                                       (นายบุญทิตย์ เมืองซื่อ)

                                                 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (M63060011033) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
P๖๓๐๖๐๐๑๔๕๘๓ โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน ๘ เตา ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๕๖๓