หมวดหมู่ : การจัดซื้อ จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โดย : admin1
เข้าชม : 50
อังคาร ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  

                                                                                                                แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ....จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม (ต่อเนื่อง).....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลบ้านต๋อม…
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....1,156,000...... บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....21  พฤษภาคม  2563.......
    เป็นเงิน ...1,122,000... บาท
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................ บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    5.1 ...ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ....
    5.2 ....................................................................................................................
    5.3 ....................................................................................................................
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    6.1 นายถวิล  บัวดี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข     
    6.2 นายปิยะ  ทองพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
    6.3 นายธีภพ  สงวนใจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
    6.4 ...............................................................................
    6.5 ..............................................................................
    6.5 ………………………………………………………………………