[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โดย : admin1
เข้าชม : 19
ศุกร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
----------------------
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4642 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และหนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0023.3/ว 7999  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้น
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

1. ตำแหน่งรับสมัคร
ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   จำนวน  2  อัตรา
โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1แนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. เป็นบุคคลที่มีร่างการสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 (เฉพาะวันและเวลาทำการ)

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้
4.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ฉบับ
4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1 ฉบับ
4.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว       จำนวน  1 รูป
4.4 .ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 3 เดือน     จำนวน  1 ฉบับ
4.4.ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา    จำนวน  1 ฉบับ

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์       ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 100 การสัมภาษณ์
รวม 100

8. กำหนดการสอบคัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือก  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ  ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่ 1 กันยายน 2563  โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

         เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทราบด้วย

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
   
                     ประกาศ ณ วันที่  18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

                                           บุญทิตย์   เมืองชื่อ
                                       (นายบุญทิตย์   เมืองชื่อ)
                                  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      มลพิษทางอากาศ 26/ส.ค./2563
      กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 26/ส.ค./2563
      เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 21/ส.ค./2563
      คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม ประจำปี 2562 21/ส.ค./2563
      ปัญหาหมอกควันนี้จะแก้ไขอย่างไรกัน 2/ก.ค./2562