[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม
โดย : admin1
เข้าชม : 107
จันทร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
A- A A+
        

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
เรื่อง   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม
--------------------------------------------
  
   ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
 
   เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน   ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ไปแล้ว ดังนี้
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม          และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
   2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง
   3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมให้พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
   4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     ประกาศ ณ วันที่  17  เมษายน  พ.ศ. 2563

                  บุญทิตย์  เมืองซื่อ
               (นายบุญทิตย์  เมืองซื่อ)
           นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น 1/ก.ย./2563
      ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 31/ส.ค./2563
      รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 28/ส.ค./2563
      ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 27/ส.ค./2563
      รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 26/ส.ค./2563